Bà Triệu (225-248)/ Triệu Thị Trinh/ Triệu Trinh Nương/ Nhụy Kiều tướng quân, có công trong đánh đuổi quân Ngô bảo vệ đất nước.

Theo nhiều tài liệu lịch sử, Bà Triệu được mô tả là người nữ với những thể hiện giới khác với chuẩn mực của một người nữ bấy giờ. “là một người con gái nhưng tướng mạo lại tựa như một người con trai.Cho nên ông bà mới đặt tên gọi là Ẩu.” (“Hình tuy hài nữ, tướng tự kỳ nam. Cố danh hiệu viết Ẩu”).

Không chỉ từ dáng vẻ bề ngoài, mà quan điểm của bà cũng thể hiện sự “lệch chuẩn” với những khuôn phép mà người nữ thời bấy giờ phải tuân theo “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”.

Với nhân vật này, và thời điểm mà bà sống, từ “queer” hay “LGBT”, hay “đa dạng tính dục, bản dạng giới, thể hiện giới” chưa hề tồn tại, nhưng quan điểm và thể hiện của bà là điển hình cho sự phá vỡ những khuôn mẫu xã hội kìm kẹp sự thể hiện bản thân của một cá nhân, điển hình cho tính queer mà chúng tôi muốn nhắc tới trong dự án này.

Nguồn tham khảo:
http://bachkhoatoanthu.wapka.mobi/forum2_theme_524357.xhtml?tema=12;
http://hannom.vass.gov.vn/noidung/thongbao/Pages/baiviet.aspx?ItemID=877

Tags:

Leave a Reply