Hoạt động Sài Gòn Queer

Tổng kết năm 2019 của Hà Nội Queer

Vậy là Hà Nội Queer đã đi qua năm thứ 4 rực rỡ với rất nhiều các hoạt động nhằm xây dựng nhận thức cho xã hội về cộng đồng…